Logo
Úvod
Funkce serveru
Registrace
Eshop
Výhody členství
Registrace obch. partnera
Výhody partnerství
Náměty
Kontakty
 info@worldsportclub.com
 Tel:+420 543 216 308
+420 602 506 675

Stigahokej

Užívateľská príručka

Princíp hodnotenia v rebríčku:
Hodnotenie v rebríčku je uskutočňované pomerovo, tak, aby bolo aj pre slabšieho hráča motiváciou zohrať zápas s hráčom silnejším. Princíp najlepšie uvediem na príklade v tenise:

 1. Hráč č.1 s postavením 100 v našom rebríčku zadá výzvu k zohratiu zápasu. Na daný termín a lokalitu sa mu ozve len hráč č.2, ktorého postavenie v rebríčku je 1000.
 2. Hráč č.1 výzvu prijme a zohrajú zápas.
  a) vyhrá silnejší hráč č.1 v pomere hier 12:7 (6:4,6:3) - body 1,71
  b) vyhrá slabší hráč č.2 v pomere 13:9 (6:4,7:5) - body 1,44
 3. Do rebríčka každého hráča sa zapisujú uhraté body víťaza. Takto získané body sa po prepočte podľa postavenia hráčov v rebríčku pripočítajú víťazovi a odčítajú porazenému. Motivácia zohrať zápas slabšieho so silnejším je daná prepočítaním uhratého výsledku podľa postavenia hráčov v rebríčku, tak, že v prípade vyrovnanosti hráčov je výsledné bodové hodnotenie takmer totožné so skutočnými bodmi. V prípade výhry výrazne silnejšieho nad výrazne slabším víťaz namiesto priamych vyhratých bodov získa len ich malý pomer a porazený tak stratí zo svojho konta len veľmi málo - porazený sa nemusí báť takýto zápas zohrať (vyskúšal si svoje sily a bezplatne dostal veľmi dobrý tréning) a silnejší dostane spravodlivo len málo - vyhrať nad slabým nie je predsa umenie. V prípade výhry slabšieho nad výrazne silnejším je situácia opačná. Víťaz získa úmerný násobok priamo vyhratých bodov a veľmi si v rebríčku polepší a porazený (omnoho silnejší hráč) veľa stratí - motivácia pre slabšieho spočíva v možnosti málo stratiť, ale veľa získať, silnejší v tomto prípade spravodlivo o veľa príde, pretože veľmi, veľmi podcenil slabšieho hráča a hru odbyl - to sa v športe trestá.
 4. Pre prípady uvedené v bode 2 môže teda hodnotenie do rebríčka vyzerať nasledovne:
  a) silnejší hráč č.1 získa 0,26 bodu do svojho rebríčka, slabší hráč č.2 stratí 0,26 bodu zo svojho rebríčka
  b) slabší hráč č.2 získa 4,6 bodu do svojho rebríčka, silnejší hráč č.1 stratí 4,6 bodu zo svojho rebríčka
  Prepočítavací pomer je daný rozdielom postavenia hráčov v rebríčku a počtom hráčov v rebríčku.
 5. Záverom možno snáď len podotknúť, že vyššie popísané všeobecné princípy prepočítania sú používané v našich rebríčkoch pre všetky športy rovnako. Pre každý šport však samozrejme existujú rôzne špecifiká. Takže napríklad pre futbal, hokej a podobné, predovšetkým kolektívne športy, sa za východiskový berie nie pomer gólov, ale bodové hodnotenie zápasu (víťaz 3 body, remíza 1 bod).
 6. Štvorhra, kolektívne športy:
  Celým naším systémom prestupujú princípy popísané v úvode - šport pre všetkých a hlavne pre zábavu. Všetky rebríčky sú preto zostavované striktne individuálne tak, aby sme nikoho do ničoho nenútili (zostavovať napríklad nejaké družstvá, presné počty a i.). Takže predovšetkým pri kolektívnych športoch, napr. futbal, sa výsledné dosiahnuté body pripíšu do rebríčku každému hrajúcemu hráčovi. Príklad: Futbalové družstvo č.1 vyhrá nad slabším družstvom č.2. Získa 3 body za víťazstvo, ktoré po prepočítaní koeficientom majú výslednú hodnotu 1,1 bodu. Každému z členov družstva č.1 (max. 15 hráčov - hráči + náhradníci) bude do jeho rebríčku pripísaných 1,1 bodu a každému hráčovi družstva č.2 bude 1,1 bodu z jeho konta v rebríčku odpočítaných. Z vyššie uvedeného vyplýva, že hráčov nezväzujeme vôbec v ničom - zohrať zápas môže napríklad aj 9 hráčov proti 11. Záleží len na nich, na čo si trúfnu a s čím súhlasí ich súper. Nie sú stanovené pevné družstvá - môže se dohovoriť ktokoľvek proti komukoľvek -a to i prostredníctvom serveru WSC. Rovnaké princípy sú použité i pri štvorhre v tenise či inde.
 7. Do rebríčkov sa vždy započítavajú výsledky zápasov za posledné 2 roky, tzn., že i pri dlhšej chorobe alebo inom handicape sa Vaše postavenie v rebríčku príliš nemení. Na druhej strane pri dlhodobej pasivite sa začne Vaše umiestnenie znižovať. Zároveň tento systém objektívne zobrazuje vývoj Vašej formy: ak hráte lepšie než pred 2 rokmi, máte v rebríčku stále lepšie výsledky a staré (zlé) výsledky sa Vám vymazávajú. Naopak v starobe, kedy Vám začne síl ubúdať, sa môžu Vaše výsledky pomaly zhoršovať a staré (veľmi dobré) výsledky sa budú z rebríčkov vymazávať - rebríček bude objektívne zobrazovať Vašu formu.
 8. Výsledok športového zápasu je povinný zadať do systému víťaz zápasu a to najneskôr do jedného masiaca od dátumu konania zápasu. Porazený musí výsledky zadaného zápasu potvrdiť, a to najneskôr do jedného mesiaca od dátumu zadania zápasu do systému zo strany víťaza.

Pravidlá jednotlivých športov:
Konkrétne pravidlá hry sú uvedené pri jednotlivých typoch športu. Pri každom športe sa snažíme zverejniť aktuálne znenie oficiálnych pravidiel, z ktorých vždy vychádzame i pri systéme hodnotenia do rebríčkov WSC. Zároveň sú to v skratke popísané zjednodušené pravidlá hodnotenia do rebríčku WSC, resp. odlišnosti od oficiálnych pravidel alebo ich upresnenie. Napr. zápasy v tenise sa do systému WSC hrajú na 2 víťazné sety, šípky sa hrají len vo variantách 301-double out a 501-double out atď..

Všeobebecné ustanovenia:
Celú našu činnosť prestupuje princíp fair-play, tzn., že ako obecný princíp všetkých pravidel a ujednaní staviame voľnosť a univerzálnosť, kedy uprednostňujeme dohodu súperov pred striktnými pravidlami hry. Tento princíp je uvedený vyššie na príklade vo voľnosti voľby počtu hráčov. Takto poňatý systém však so sebou prináša aj zodpovednosť; veľkú zodpovednosť!. Na princípe fair-play je tento systém založený a preto ho budeme striktne vyžadovať!!!
Každý člen, ktorý tento princíp poruší alebo ho bude obchádzať, bude nemilosrdne trestaný zrušením členstva v našom systéme. (K príkladu vyššie: nevidím jediný dôvod, prečo by futbalové družstvo č.2 nemalo súhlasiť s tým, že družstvo č.1 bude hrať iba s 9-imi členmi). Nemilosrdný tlak na dodržiavanie princípu fair-play vyvíjame z jedného prostého dôvodu - naším cieľom je, aby šport prinášal predovšetkým radosť a pôžitok a to všetkým členom WSC, aby tento server WorldSportClub mohol slúžiť čo najväčšiemu počtu členov v čo najširšej palete športov. Samotné športové výkony ponechajme na mieste druhom, na mieste predstavujúcom príjemnú motiváciu pre nás všetkých spoločne.

Uskutočňovanie platieb:
Užívateľ musí pri dobíjání svojho kreditu - uskutočňovaní úhrady na účet KARAVELA Net, s.r.o. (WorldSportClub) vždy uviesť variabilný symbol !!! Ako variabilný symbol uvádza užívateľ svoje členské číslo. V prípade, že neuvedie variabilný symbol alebo ho zadá chybne, nebude jeho platba identifikovaná. To zapríčiní nedobitie kreditu v systéme WSC. Oprava takto spôsobenej chyby je možná po zaslaní emailovej správy na adresu operator@worldsportclub.com za poplatok, viz cenník.

Obmedzenia činností členov na serveri WSC:
Funkčné obmedzenia

 1. Zmena (zrušenie) športového areálu je umožnená len jedenkrát za mesiac.
 2. Zmena štátu Vášho bydliska v osobných údajoch je umožnená len jedenkrát za rok.
 3. Počet súčasne zadaných výziev k zápasu je obmedzený na maximálne 10 výziev.
 4. Počet súčasne zadaných inzerátov v eBazári je obmedzený na maximálne 5 inzerátov.
Časové obmedzenia
 1. Zadanie výsledkov zápasu je umožnené maximálne 1 mesiac spätne.
 2. Potvrdenie zápasu je nutné uskutočniť do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia víťazom zápasu.
 3. Výzvu je možné zadať maximálne 2 mesiace dopredu.
 4. Inzerát v eBazári je po 3 mesiacoch od dátumu zadania zmazaný.


Športu zdar!!!


Countries
CZ       SK
 
Novinky
22.5.2007
Partnerem WSClubu
se pro oblast stolního tenisu stala firma
STEN marketing.
Březen 2007
Začal se formovat tým stálých zaměstnanců jehož jedinou činností je systematické budování našeho sportovního klubu.
Únor 2007
Rozšířili jsme a zrekonstruovali naše kancelářské prostory včetně zařízení nové prezentační místnosti.
Leden 2007
Základní jmění společnosti bylo navýšeno na 600 tis. Kč.
Reklama
 

Copyright 2007 - KARAVELA Net, s.r.o.