ZMLUVA

 o poskytovaní služieb elektronickej športovej ligy

www.worldsportclub.com

(ďalej len „Zmluva“)

 

KARAVELA Net, s.r.o., IČ:26249227, DIČ: 289-26249227, Čelakovského 1100/29, 615 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka

(ďalej len "KARAVELA Net")

a

Užívateľ, užívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, touto zmluvou vrátane všetkých jej súčastí a ktorá má záujem Ligu nižšie uvedeným spôsobom využívať.

(ďalej len "Užívateľ")

 

uzatvárajú túto

 

 

ZMLUVU

o poskytovaní služieb elektronickej športovej ligy

www.worldsportclub.com

 

 

I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. KARAVELA Net prevádzkuje Elektronickú športovú ligu www.worldsportclub.com (ďalej len "Liga") ako aplikáciu prístupnú na Internete a umožňujúcu užívateľom vyzývať ostatných užívateľov na športové zápasy, reagovať na výzvy iných užívateľov, umiestňovať výsledky športových zápasov do rebríčkov, využívať informačný servis Ligy, informovať ostatných užívateľov o udalostiach týkajúcich sa športu, reagovať na ďalšie ponuky a dopyt iných užívateľov a uzatvárať obchody elektronickou cestou (ďalej len "produkty"). Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem Ligu vyššie uvedeným spôsobom využívať.

 

Účelom tejto zmluvy je umožniť Užívateľovi účasť v Lige a využívanie jej služieb.

II.

Rozsah služieb

 1. Užívateľ získa na základe tejto zmluvy prístup k službám Ligy, ktoré sú definované v Cenníku, ktorý je ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len "Cenník"). Technické podrobnosti ohľadne postupu pri využívaní Ligy sú stanovené v užívateľskej príručke prístupnej na internetových stránkach Ligy.
 2. Ku dňu podpisu tejto zmluvy sú poskytované nasledujúce služby Ligy:

- Výzvy k športovým zápasom

- Reakcie na výzvy iných užívateľov

- Zadávánie výsledkov športových zápasov užívateľov do Ligy a na základe nich zostavovanie rebríčkov

- Databázy športových areálov

- Zadávánie športových akcií

- Založenie a členstvo vo virtuálnych športových kluboch

- Adresár užívateľov

 

4.      V rámci registrácie Užívateľ zvolí, ktoré zo služieb bude využívať, a uskutoční ich aktiváciu. Túto aktiváciu môže uskutočniť aj kedykoľvek neskôr po dobu účinnosti zmluvy. Aktivácia sa uskutočňuje elektronickou cestou na internetových stránkach Ligy. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý, že aktivácia služby elektronickou formou je záväzným právným úkonom, na základe ktorého mu vzniká za podmienok stanovených v tejto zmluve právo využívať konkrétnu aktivovanú službu a povinnosť za túto službu platiť poplatok.

 1. V prípade, že KARAVELA Net rozšíri rozsah služieb Ligy, bude informovať Užívateľa o definícii novej služby, poplatku za nové služby a možnosti jej aktivácie. Uživateľ bude následne oprávnený uskutočniť aktiváciu novej služby spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odstavci. Vykonaním aktivácie zároveň Užívateľ učiní nesporným, že bol informovaný o poplatkoch za nové služby a tieto poplatky akceptuje ako záväznú  zmluvnú cenu.

III.

Práva a povinnosti strán

 1. Po podpise tejto zmluvy a uhradení príslušného členského poplatku bude Užívateľovi poskytnutý prístup do produktívneho systému Ligy, za účelom účasti v Lige. Ďalej bude Užívateľovi sprístupnená užívateľská príručka na internetových stránkach Ligy. Užívateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadiť touto zmluvou a pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke.
 2. Základným predpokladom pre ďalšiu prácu v Lige je vyplnenie registračného formulára. Po zaregistrovaní získa Užívateľ prístup k práci v Lige. Registrácia sa uskutočňuje na internetových stránkach Ligy.
 3. Údaje, ktoré Užívateľ vyplní do registračného formulára, bude spracovávať KARAVELA Net. Užívateľ výslovne prehlasuje, že  súhlasí so sprístupnením údajov a s tým, aby poskytnuté údaje boli spracovávané spoločnosťou KARAVELA Net v súvislosti s prevádzkovaním Ligy. Vybrané identifikačné údaje Užívateľa budú v rámci Ligy sprístupnené i ostatným užívateľom. Užívateľ je zodpovedný za aktuálnosť ním poskytnutých údajov. V prípade zmeny niektorého z uvedených údajov je Užívateľ povinný ho neodkladne opraviť v systéme Ligy, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní.
 4. Užívateľ berie na vedomie, že KARAVELA Net nie je účastníkom právneho vzťahu vzniknutého medzi užívateľmi v súvislosti s účasťou v Lige  a nezodpovedá  za jednanie užívateľa, ktorý vstúpi s Užívateľom prostredníctvom Ligy do akéhokoľvek obchodného či právneho vzťahu.
 5. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že jeho komunikácia s inými užívateľmi, predovšetkým všetky uskutočnené ponuky, sú obchodnými a prípadne i právnymi úkonmi užívateľov, nezaväzujú preto KARAVELA Net.
 6. Užívateľ sa zaväzuje vystupovať v Lige  s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou a v súlade s pravidlami poctivého styku tak, aby svojím jednaním nepoškodzoval dobrú povesť Ligy.
 7. KARAVELA Net nenesie zodpovednosť za využitie služieb Užívateľom a za informácie, údaje a dáta dostupné v Lige ako aj inde v sieti Internet.
 8. Užívateľ je oprávnený umožniť využívanie služieb Ligy tretím osobám a oznámiť im prístupové heslo pre využívanie služieb Ligy iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu KARAVELA Net a zároveň sa zaväzuje takéto tretie osoby zoznámiť s uzavretou zmluvou, užívateľskou príručkou, ako i všetkými ďalšími informáciami súvisiacimi s poskytovaním služieb Ligy. Užívateľ nesie zodpovednosť za úkony prevedené týmito osobami tak isto, ako by ich previedol sám.
 9. Užívateľ súhlasí s tým, že KARAVELA Net bude mať prístup k obsahu komunikácie medzi užívateľmi realizovanej prostredníctvom Ligy, predovšetkým k informáciam o prevedených výzvach k športovému zápasu a reakciách na ne. Ďalej súhlasí s tým, aby takéto údaje a informácie KARAVELA Net spracovávala pre štatistické účely a uchovávala ich ako podklad pre prípadné ďalšie spracovanie. KARAVELA Net však nie je oprávnená sprístupniť vyššie uvedené údaje v tomto odstavci o transakciách medzi užívateľmi ďalším užívateľom ani iným tretím osobám, okrem svojich subdodávateľov, u ktorých je predmetom subdodávky práca s údajmi, účtovných a právnych zástupcov pre účely účtovania odmeny a zaistenia jej úhrady, a ďalších osôb, u ktorých bude nutnosť sprístupnenia údajov vyplývať z plnenia povinností stanovených zákonom alebo vykonateľným rozhodnutím verejnej autority. KARAVELA Net je povinná informovať osoby, ktorým údaje sprístupní, o ich dôvernom charaktere.
 10. KARAVELA Net si vyhradzuje právo zrušiť alebo dočasne obmeziť oprávnenie Užívateľa vstupovať do Ligy v prípade, že Užívateľ podstatným spôsobom poruší povinnosti stanovené v zmluve či vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, alebo v prípade, že je v omeškaní s úhradou poplatkov.
 11. KARAVELA Net se zaväzuje poskytovať Užívateľovi užívateľskú podporu spočívajúcu v pomoci pri registrácii nových užívateľov a pomoci pri zmene či zabudnutí hesla.
 12. Užívateľ berie na vedomie, že pri poskytovaní služieb  Ligy  môže dochádzať k občasným zníženiam kvality, dočasnému obmedzeniu, popr. prerušeniu poskytovania služieb. Ak je možné tieto skutočnosti objektívne predvídať alebo sú pre KARAVELA Net vopred známe, je KARAVELA Net povinná toto vopred oznámiť Užívateľovi vhodným spôsobom, napr. zaslaním predmetnej informácie do e-mailovej schránky Užívateľa.
 13. Užívateľ berie na vedomie, že komunikácia prostredníctvom siete Internet nie je bezpečná a prenášané informácie môžu byť napadnuté alebo stratené. KARAVELA Net nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté Užívateľovi prístupom tretích osôb k jeho koncovému zariadeniu alebo straty dát Užívateľa umiestnených na jeho koncovom zariadení.

IV.

Odmena

 1. Za využívanie služieb Ligy je Užívateľ povinný hradiť poplatok. Výška poplatkov je uvedená v Cenníku. KARAVELA Net je oprávnená Cenník jednostranne meniť, je však povinná oznámiť zmenu Užívateľovi najneskôr 1 mesiac vopred. Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou Cenníku, je oprávnený zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou v dĺžke 1 mesiaca, ktorá začne bežat prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede do rúk KARAVELA Net; po dobu výpovednej lehoty platí pre Užívateľa pôvodný Cenník.  Ak Užívateľ nevyužije právo vypovedať zmluvu do 15 dní od doručenia informácie o zmene Cenníku, predpokladá sa, že nový cenník akceptoval.
 2. Povinnosť Užívateľa zaplatiť členský poplatok vzniká okamihom aktivácie služieb Ligy. Rozhodujúcim dňom pre fakturáciu členského poplatku je deň jeho pripísania na účet KARAVELA Net.
 3. V prípade poplatkov za ďalšie služby, predovšetkým za služby, pri ktorých dochádza k jednorázovému plneniu (napr. vytvorenie www prezentácie), je dňom rozhodujúcim pre fakturáciu deň poskytnutia služby.
 4.  Užívateľ berie na vedomie, že k faktúrovaným poplatkom bude vyúčtovaná zákonná daň z pridanej hodnoty, ak nie je v Cenníku uvedené inak.
 5.  KARAVELA Net je povinná predkladať Užívateľovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie ceny za poskytnuté služby a po dohode s Užívateľom i v inej forme než tlačenej. Vyúčtovanie je Užívateľovi predkladané v sídle KARAVELA Net. Užívateľ (alebo osoba ním poverená na základe plnej moci) je povinný si vyúčtovanie za predchádzajúci mesiac prevziať vždy najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca. Deň prevzatia vyúčtovania je dňom jeho doručenia. V prípade, že toto vyúčtovanie Užívateľ v stanovenej lehote neprevezme, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia vyúčtovania. Na žiadosť Užívateľa je KARAVELA Net povinná vystaviť mu na náklady Užívateľa náhradné vyúčtovanie.
 6. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je v cenníku uvedené inak. Po skončení každého zúčtovacieho obdobia je KARAVELA Net povinná predložiť Užívateľovi vyúčtovanie podľa odstavca 23. tejto zmluvy.
 7. Vyúčtovanie - faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu podľa ustanovenia § 12 zák. č. 588/1992 Zb. o DPH v platnom znení. Faktúra je splatná do 14 dní od doručenia faktúry Užívateľovi na bankový účet uvedený na faktúre, ak nie je uvedené inak.
 8. Pokiaľ Užívateľ neuhradí KARAVELA Net akúkoľvek finančnú čiastku riadne a včas, je Užívateľ povinný zaplatiť KARAVELA Net úrok z oneskorenia vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý i započatý deň oneskorenia.
 9. Užívateľ uzatvorením tejto zmluvy dáva KARAVELA Net súhlas na využívanie jeho osobných údajov pre marketingové a obchodné účely KARAVELA Net, sprístupnenie tretím osobám v súvislosti s vymáhaním pohľadávok. Správcom osobných údajov užívateľa je KARAVELA Net. Užívateľ bol zoznámený s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že je oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov užívateľa je KARAVELA Net oprávnená zmluvu vypovedať. Užívateľ má právo na informácie o osobných údajoch o ňom spracovávaných.

V.

Sankcie

 1. KARAVELA Net je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20.000,- Kč za každé preukázateľné porušenie povinnosti nesprístupniť ostatným užívateľom a tretím osobám údaje o obsahu komunikácie Užívateľa v Lige, v zmysle odstavca 14 tejto zmluvy.
 2. Užívateľ je povinný zaplatiť KARAVELA Net zmluvnú pokutu vo výške 20.000,- Kč za každé preukázateľné porušenie podmienek prevádzky Ligy, predovšetkým za porušenie povinnosti uvádzať pravdivé údaje.

 VI.

Záverečné ustanovenia
 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo strán ju môže vypovedať i bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota činí 3 mesiace a začne bežať prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade nesúhlasu Užívateľa so zmenenými Podmienkami prevádzky Ligy činí výpovedná lehota 1 mesiac, pričom výpoveď musí byť podaná do 15 dní po tom, čo bol Užívateľ s podmienkami zoznámený.
 2. Odstúpiť od zmluvy môže zmluvná strana v prípade, že druhá zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom. Pre určenie, či bola zmluva porušená podstatným spôsobom, sa použijú kritéria uvedené v  § 345 odst. 2 obchodného zákonníku. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia.
 3. Do lehôt stanovených touto zmluvou sa započítavajú aj sviatky, soboty a nedele. Ak však vyjde posledný deň lehoty na deň, ktorý nie je pracovný, považuje sa lehota za dodržanú v prípade, kedy ku splneniu povinnosti alebo uplatneniu práva dôjde v prvý pracovný deň nasledujúci po takomto dni.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu ukončenia platnosti tejto zmluvy, nech už z akéhokoľvek dôvodu, zaniká registrácia Užívateľa v Lige.
 5. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu KARAVELA Net previesť alebo postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu.
 6. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, predovšetkým zákonom 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva sa uzatvára aktiváciou niektorej zo služieb Ligy. Užívateľ prehlasuje, že sa pred touto aktiváciou zoznámil s obsahom tejto zmluvy (vrátane všetkých jej príloh a súčastí) a že aktiváciu vykonal len zo svojej pravej a slobodnej vôle.  Menená môže byť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma stranami. Tým nie je dotknutá plnohodnotná záväznosť právnych úkonov prevedených Užívateľom elektronickou formou na internetových stránkach Ligy, predovšetkým aktivácie jednotlivých služieb.

 

V Brne dňa 1.2.2007

Za spoločnost LUFLO, s.r.o.:                     

Ing. Luboš Florián                                    

Jednateľ spoločnosti                                            


Cenník

 

Príloha č.1 a neoddeliteľná súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickej športovej ligy

www.worldsportclub.com

(„ďalej len Liga”)

 

 

 

1)    Členský poplatok činí:

 

·         Pre typ členstva    Classic           250,- Kč                – vrátane 19% DPH

·         Pre typ členstva   V.I.P.          2.500,- Kč             – vrátane 19% DPH 

 

Členský poplatok sa platí vždy vopred a platí od momentu zaplatenia do konca kalendárneho roku. (sezóna v Lige je zhodná vždy s kalendárnym rokom).

V prípade odstúpenia ktorejkoľvek z oboch zmluvných strán od zmluvy je členský príspevok nevratný.

 

Typy členstva:

a)     Classic – všetky služby Ligy okrem služby „Zadať inzerát“

b)     V.I.P. – členovia s typom členstva V.I.P. môžu oproti členom Classic vkladať inzeráty na predaj alebo kúpu akéhokoľvek tovaru súvisiaceho so športovými činnosťami.

 

V budúcnosti sa bude zvyšovať počet služieb, ktoré budú sprístupnené iba členom V.I.P., alebo budú členom V.I.P. poskytované za zvýhodnených podmienok.

Typ členstva je zároveň príznakom každého člena a napr. členovia alebo usporiadatelia ho môžu používať pre selekciu pozvaných členov na nimi konané športové akcie. (Napr. do sekcie „Inzeráty” alebo „Výzvy k zápasu” je možné zadať inzerát alebo výzvu s oznámením - iba pre členov V.I.P.)

 

2)    Poplatok za funkciu „Zadať inzerát“ v sekcii eBazár:

5,- Kč                             – vrátane 19% DPH

 

3)    Poplatok za kontrolu a korekciu chybne prevedenej platby činí:   

              50,- Kč / 1 platba            – vrátane 19% DPH           

(napr. v dôsledku neuvedenia Variabilného symbolu pri zasielanej platbe)

 

4)    Poplatok za vystavenie náhradného vyúčtovania:

100,- Kč / 1 platba          - vrátane 19% DPH  

 

5)    Poplatok za zaradenie do zoznamu predajcov činí:

     .         2.500,- Kč                         - vrátane 19% DPH

    

 

 

 

Ostatné vyššie neuvedené služby sú ku dňu platnosti tohto cenníku poskytované zdarma.

 

 

Tento cenník je platný k 1.2.2007