SMLOUVA

o poskytování služeb elektronické sportovní ligy

www.worldsportclub.com

(dále jen "Smlouva")

 

KARAVELA Net, s.r.o., IČ:26249227, DIČ: 289-26249227, Čelakovského 1100/29, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

(dále jen "KARAVELA Net")

a

Uživatel, uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která splnila podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, touto smlouvou včetně všech jejich součástí a která má zájem Ligu níže uvedeným způsobem využívat.

(dále jen "Uživatel")

 

uzavírají tuto

 

 

SMLOUVU

o poskytování služeb elektronické sportovní ligy

www.worldsportclub.com

 

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. KARAVELA Net provozuje Elektronickou sportovní ligu www.worldsportclub.com (dále jen "Liga") jakožto aplikaci přístupnou na Internetu a umožňující uživatelům vyzývat ostatní uživatele ke sportovním zápasům, reagovat na výzvy jiných uživatelů, umisťovat výsledky sportovních zápasů do žebříčků, využívat informačního servisu Ligy, informovat ostatní uživatele o událostech týkající se sportu, reagovat na další nabídky a poptávky jiných uživatelů a uzavírat obchody elektronickou cestou (dále jen "produkty"). Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, který má zájem Ligu výše uvedeným způsobem využívat.

 

Účelem této smlouvy je umožnit Uživateli účast v Lize a využívání jejích služeb.

II.

Rozsah služeb

 1. Uživatel získá na základě této smlouvy přístup ke službám Ligy, které jsou definovány v Ceníku, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen "Ceník"). Technické podrobnosti ohledně postupu při využívání Ligy, jsou stanoveny v uživatelské příručce přístupné na internetových stránkách Ligy.
 2. Ke dni podpisu této smlouvy jsou poskytovány následující služby Ligy:

- Výzvy ke sportovním zápasům

- Reakce na výzvy jiných uživatelů

- Zadávání výsledků sportovních zápasů uživatelů do Ligy a na základě nich sestavování žebříčků

- Databáze sportovních areálů

- Zadávání sportovních akcí

- Založení a členství ve virtuálních sportovních klubech

- Adresář uživatelů

 

4.      V rámci registrace Uživatel zvolí, které ze služeb bude využívat, a provede jejich aktivaci. Takovou aktivaci může provést i kdykoli později po dobu účinnosti smlouvy. Aktivace se provádí elektronickou cestou na internetových stránkách Ligy. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že aktivace služby elektronickou formou je závazným právním úkonem, na jehož základě mu vzniká za podmínek stanovených v této smlouvě právo využívat konkrétní aktivovanou službu a povinnost za tuto službu platit poplatek.

 1. V případě, že KARAVELA Net rozšíří rozsah služeb Ligy, bude informovat Uživatele o definici nové služby, poplatku za nové služby a možnosti její aktivace. Uživatel bude poté oprávněn provést aktivaci nové služby způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Provedením aktivace zároveň Uživatel učiní nesporným, že byl informován o poplatcích za nové služby a tyto poplatky akceptuje jako závaznou smluvní cenu.

III.

Práva a povinnosti stran

 1. Po podpisu této smlouvy a uhrazení příslušného členského poplatku bude Uživateli poskytnut přístup do produktivního systému Ligy, za účelem účasti v Lize. Dále bude Uživateli zpřístupněna uživatelská příručka na internetových stránkách Ligy. Uživatel se podpisem této smlouvy zavazuje řídit touto smlouvou a pokyny uvedené v uživatelské příručce.
 2. Základním předpokladem pro další práci v Lize je vyplnění registračního formuláře. Po zaregistrování získá Uživatel přístup k práci v Lize. Registrace se provádí na internetových stránkách Ligy.
 3. Údaje, které Uživatel vyplní do registračního formuláře bude zpracovávat KARAVELA Net. Uživatel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpřístupněním údajů a s tím, aby poskytnuté údaje byly zpracovávány společností KARAVELA Net v souvislosti s provozováním Ligy. Vybrané identifikační údaje Uživatele budou v rámci Ligy zpřístupněny i ostatním uživatelům. Uživatel je zodpovědný za aktuálnost jím poskytnutých údajů. V případě změny některého z uvedených údajů je Uživatel povinen jej neprodleně opravit v systému Liga, nejpozději však do 7-i kalendářních dnů.
 4. Uživatel bere na vědomí, že KARAVELA Net není účastníkem právního vztahu vzniklého mezi uživateli v souvislosti s účastí v Lize a neodpovídá za jednání uživatele, který vstoupí s Uživatelem prostřednictvím Ligy do jakéhokoli obchodního či právního vztahu.
 5. Uživatel dále bere na vědomí, že jeho komunikace s jinými uživateli, zejména veškeré učiněné nabídky, jsou obchodními a případně i právními úkony uživatelů, nezavazují proto KARAVELA Net.
 6. Uživatel se zavazuje vystupovat v Lize s maximální vážností a zodpovědnosti a v souladu s pravidly poctivého styku tak, aby svým jednáním nepoškozoval dobrou pověst Ligy.
 7. KARAVELA Net nenese odpovědnost za využití služeb Uživatelem a za informace, údaje a data dostupná v Lize jakožto i jinde v síti Internet.
 8. Uživatel je oprávněn umožnit využívání služeb Ligy třetím osobám a sdělit jim přístupové heslo pro využívání služeb Ligy pouze na základě předchozího písemného souhlasu KARAVELA Net a zároveň se zavazuje takové třetí osoby seznámit s uzavřenou smlouvou, uživatelskou příručkou, jakož i veškerými dalšími informacemi související s poskytováním služeb Ligy. Uživatel nese odpovědnost za úkony provedené těmito osobami stejně, jako by je provedl sám.
 9. Uživatel souhlasí s tím, že KARAVELA Net bude mít přístup k obsahu komunikace mezi uživateli realizované prostřednictvím Ligy, zejména k informacím o provedených výzvách ke sportovnímu zápasu a reakcích na ně. Dále souhlasí s tím, aby takové údaje a informace KARAVELA Net zpracovával pro statistické účely a uchovával je jakožto podklad pro případné další zpracování. KARAVELA Net nicméně není oprávněn zpřístupnit výše uvedené údaje v tomto odstavci o transakcích mezi uživateli další uživatelům ani jiným třetím osobám, vyjma svých subdodavatelů, u nichž je předmětem subdodávky práce s údaji, účetních a právních zástupců pro účely účtování odměny a zajištění její úhrady, a dalších osob, u nichž bude nutnost zpřístupnění údajů vyplývat z plnění povinností stanovených zákonem nebo vykonatelným rozhodnutím veřejné autority. KARAVELA Net je povinen informovat osoby, jímž údaje zpřístupní, o jejich důvěrném charakteru.
 10. KARAVELA Net si vyhrazuje právo zrušit nebo dočasně omezit oprávnění Uživatele vstupovat do Ligy v případě, že Uživatel podstatným způsobem poruší povinnosti stanovené ve smlouvě či vyplývající z příslušných právních předpisů, nebo v případě, že je v prodlení s úhradou poplatků.
 11. KARAVELA Net se zavazuje poskytovat Uživateli uživatelskou podporu spočívající v pomoci při registraci nových uživatelů a pomoci při změně či zapomenutí hesla.
 12. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování služeb Ligy může docházet k občasným snížením kvality, dočasnému omezení, popř. přerušení poskytování služeb. Pokud lze tyto skutečnosti objektivně předvídat nebo jsou KARAVELA Net předem známi, je KARAVELA Net povinen toto předem oznámit Uživateli vhodným způsobem, např. zasláním předmětné informace do e-mailové schránky Uživatele.
 13. Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené informace mohou být napadeny nebo ztraceny. KARAVELA Net nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé Uživateli přístupem třetích osob k jeho koncovému zařízení nebo ztráty dat Uživatele umístěných na jeho koncovém zařízení.

IV.

Odměna

 1. Za využívání služeb Ligy je Uživatel povinen hradit poplatek. Výše poplatků je uvedena v Ceníku. KARAVELA Net je oprávněn Ceník jednostranně měnit, je však povinen oznámit změnu Uživateli nejpozději 1 měsíc předem. Nesouhlasí-li Uživatel se změnou Ceníku, je oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíce, která počne běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi KARAVELA Net; po dobu výpovědní lhůty platí pro Uživatele původní Ceník. Nevyužije-li Uživatel práva vypovědět smlouvu do 15 dnů od doručení informace o změně Ceníku, má se za to, že nový ceník akceptoval.
 2. Povinnost Uživatele zaplatit členský poplatek vzniká okamžikem aktivace služeb Ligy. Rozhodným dnem pro fakturaci členského poplatku je den jeho připsání na účet KARAVELA Net.
 3. V případě poplatků za další služby, zejména za služby u nichž dochází k jednorázovému plnění (např. vytvoření www prezentace), je dnem rozhodným pro fakturaci den poskytnutí služby.
 4. Uživatel bere na vědomí, že k fakturovaným poplatkům bude vyúčtována zákonná daň z přidané hodnoty, pokud není v Ceníku uvedeno jinak.
 5. KARAVELA Net je povinen předkládat Uživateli přehledné a srozumitelné vyúčtování ceny za poskytnuté služby a po dohodě s Uživatelem i v jiné formě než tištěné. Vyúčtování je Uživateli předkládáno v sídle KARAVELA Net. Uživatel (nebo osoba jím pověřená na základě plné moci) je povinen si vyúčtování za předcházející měsíc převzít vždy nejpozději do 15 dne následujícího měsíce. Den převzetí vyúčtování je dnem jeho doručení. V případě, že toto vyúčtování Uživatel ve stanovené lhůtě nepřevezme, považuje se poslední den této lhůty za den doručení vyúčtování. Na žádost Uživatele je KARAVELA Net povinen vystavit mu na náklady Uživatele náhradní vyúčtování.
 6. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, pokud není v ceníku uvedeno jinak. Po skončení každého zúčtovacího období je KARAVELA Net povinen předložit Uživateli vyúčtování dle odstavce 23. této smlouvy.
 7. Vyúčtování - faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 12 zák. č. 588/1992 Sb. o DPH v platném znění. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení faktury Uživateli na bankovní účet uvedený na faktuře, pokud není uvedeno jinak.
 8. Jestliže Uživatel neuhradí KARAVELA Net jakoukoli finanční částku řádně a včas, je Uživatel povinen zaplatit KARAVELA Net úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý byť i započatý den prodlení.
 9. Uživatel uzavřením této smlouvy dává KARAVELA Net souhlas k využívání jeho osobních údajů pro marketingové a obchodní účely KARAVELA Net, zpřístupnění třetím osobám v souvislosti s vymáháním pohledávek. Správcem osobních údajů uživatele je KARAVELA Net. Uživatel byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uživatele je KARAVELA Net oprávněn smlouvu vypovědět. Uživatel má právo na informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

V.

Sankce

 1. KARAVELA Net je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé prokazatelné porušení povinnosti nezpřístupnit ostatním uživatelům a třetím osobám údaje o obsahu komunikace Uživatele v Lize, ve smyslu odstavce 14 této smlouvy.
 2. Uživatel je povinen zaplatit KARAVELA Net smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé prokazatelné porušení podmínek provozu Ligy, zejména za porušení povinnosti uvádět pravdivé údaje.

VI.

Závěrečná ustanovení
 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoli ze stran ji může vypovědět i bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počne běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě nesouhlasu Uživatele se změněnými  Podmínkami provozu Ligy činí výpovědní lhůta 1 měsíc, přičemž výpověď musí být podána do 15 dnů poté co byl Uživatel s podmínkami seznámen.
 2. Odstoupit od smlouvy může smluvní strana v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným způsobem. Pro určení, zda byla smlouva porušena podstatným způsobem, se použijí kritéria uvedená v § 345 odst. 2 obchodního zákoníku. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení.
 3. Do lhůt stanovených touto smlouvou se započítávají i svátky, soboty a neděle. Pokud ovšem vyjde poslední den lhůty na den, který není pracovní, považuje se lhůta za dodrženou v případě, kdy ke splnění povinnosti nebo uplatnění práva dojde v první pracovní den následující po takovém dni.
 4. Smluvní strany se dohodly, že ke dni ukončení platnosti této smlouvy, ať už z jakéhokoliv důvodu, zaniká registrace Uživatele v Lize.
 5. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu KARAVELA Net převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jinou osobu.
 6. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva se uzavírá aktivací některé ze služeb Ligy. Uživatel prohlašuje, že se před touto aktivací seznámil s obsahem této smlouvy (včetně všech jejích příloh a součástí) a že aktivaci provedl pouze ze své pravé a svobodné vůle. Měněna může být pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tím není dotčena plnohodnotná závaznost právních úkonů učiněných Uživatelem elektronickou formou na internetových stránkách Ligy, zejména pak aktivace jednotlivých služeb.

 

Za společnost KARAVELA Net, s.r.o.:

Ing. Luboš Florián

Jednatel společnosti


 

Ceník

 

Příloha č.1 a nedílná součást Smlouvy o poskytování služeb elektronické sportovní ligy

www.worldsportclub.com

("dále jen Liga")

 

 

 

1) Členský poplatek činní:

 

.         Pro typ členství Classic   250,- Kč - včetně 20% DPH

.         Pro typ členství V.I.P.      2.500,- Kč - včetně 20% DPH

 

Členský poplatek se platí vždy předem a platí od momentu zaplacení do konce kalendářního roku. ( sezóna v Lize je shodná vždy s kalendářním rokem).

V případě odstoupení kterékoliv z obou smluvních stran od smlouvy je členský příspěvek nevratný.

 

Typy členství:

a)     Classic - dostupné všechny služby Ligy kromě služby "Zadat inzerát"

b)     V.I.P. - dostupné všechny služby Ligy. Členové s typem členství V.I.P. mohou oproti členům Classic vkládat inzeráty na prodej nebo koupi jakéhokoliv zboží souvisejícího se sportovními činnostmi.

 

V budoucnu se bude zvyšovat počet služeb, které budou zpřístupněny pouze členům V.I.P., nebo budou členům V.I.P. poskytované za zvýhodněných podmínek.
Typ členství je zároveň příznakem každého člena a např. členové nebo pořadatelé jej mohou používat pro selekci zvaných členů na jimi konané sportovní akce. (Např. do sekce "Inzeráty" nebo "Výzvy k utkání" lze zadat inzerát nebo výzvu s oznámením - pouze pro členy V.I.P.)


2) Poplatek za funkci "Zadat inzerát" v sekci eBazar:


.         5,- Kč - včetně 20% DPH


3) Poplatek za kontrolu a korekci chybně provedené platby činní:


.         50,- Kč / 1 platba - včetně 20% DPH
(např. v důsledku neuvedení Variabilního symbolu u zasílané platby)


4) Poplatek za vystavení náhradního vyúčtování: činní:


.         100,- Kč / 1 platba - včetně 20% DPH


5) Poplatek za zařazení do seznamu prodejců činní:


.         2.500,- Kč - včetně 20% DPHOstatní výše neuvedené služby jsou ke dni platnosti tohoto ceníku poskytovány zdarma.Tento ceník je platný od 1.2.2007